Κατασκευή

ESHOP μέσω ΕΣΠΑ

Β’ Κύκλος Δράσης!!

Επιδότηση 5000€ για την

δημιουργία ηλεκτρονικού

καταστήματος (e-shop)

100% Κάλυψη μέσω ΕΣΠΑ

Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: 9 Ιουλίου 2021 και ώρα 13:00

Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: 29 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 15:00

Αίτηση Ενδιαφέροντος!

Συμπληρώστε την αίτηση ενδιαφέροντος και εμείς θα σας καλέσουμε για να σας δώσουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το πρόγραμμα χωρίς καμία δέσμευση!!

10 + 9 =

1. Ποιες επιχειρήσεις είναι δικαιούχοι της Δράσης "e-λιανικό";

Οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε:

 • Υφιστάμενες, εφόσον έχουν συσταθεί έως και την 30/09/2019.
 • Νεοσύστατες, εφόσον έχουν συσταθεί από 1/10/2019 μέχρι την ημερομηνία
  προκήρυξης της Δράσης.

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

 • να έχουν το ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ (ΚΑΔ 47) είτε ως ΚΥΡΙΑ Δραστηριότητα, στην έδρα ή στο
  υποκατάστημα, είτε ως δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα.
 • να διατηρούν Φυσικό Κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών, σε διακριτό της οικίας τους
  χώρο, δηλαδή εμπορικό χώρο που υποδέχεται και εξυπηρετεί πελάτες.
 • να έχει ανασταλεί η λειτουργία της επιλέξιμης δραστηριότητας στην έδρα ή/και σε υποκαταστήματα της επιχείρησης για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής.
 • οι υφιστάμενες επιχειρήσεις να έχουν μείωση τουλάχιστον 20% στον κύκλο εργασιών τους κατά το 4ο τρίμηνο του έτους 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του έτους 2019. Για τις νεοσύστατες η μείωση θα θεωρηθεί 100% στον κύκλο εργασιών τους.
 • να υποβάλουν μία επενδυτική πρόταση (αίτηση) ανά Α.Φ.Μ.
 • το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης.
 • να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. 1407/2013 (De Minimis) όπως αναφέρονται στο Παράρτημα VI της παρούσα.
 • να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν.4488/2017 (Α΄137) (επιβολή προστίμων για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας).
 • να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.

2. Πόσες αιτήσεις για συμμετοχή στη Δράση μπορεί να υποβάλλει η κάθε επιχείρηση;

Η κάθε επιχείρηση, μπορεί να υποβάλλει μόνο μία αίτηση.

3. Ποια είναι η ένταση της ενίσχυσης και ποιο είναι το ύψος της επιχορήγησης/επιδότησης το οποίο λαμβάνει η κάθε επιχείρηση που εντάσσεται στη Δράση;

Η Δράση είναι επιδοτούμενη σε ποσοστό 100% επί του προϋπολογισμού της κάθε αίτησης.
Σε κάθε επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ) θα αποδίδεται συνολική επιχορήγηση έως του ποσού των 5.000,00€ για την απόκτηση εξοπλισμού πληροφορικής και την υλοποίηση άυλων ενεργειών (Λογισμικό/υπηρεσίες) με σκοπό την ανάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος.
Εφόσον η επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ) διέθετε ήδη ηλεκτρονικό κατάστημα πριν τις 18/3/2020, τότε αυτό δύναται να αναβαθμιστεί με δικαιούμενη επιχορήγηση έως του ποσού των 1.500,00€.

4. Τι δαπάνες καλύπτει η Δράση;

Οι επιλέξιμες δαπάνες της Δράσης εντάσσονται σε δύο (2) ευρύτερες κατηγορίες, ήτοι Εξοπλισμός Πληροφορικής και Λογισμικό, και έχουν ως ακολούθως:

 • Εξοπλισμός Πληροφορικής (μόνο για νέα ηλεκτρονικά καταστήματα)
  – Εξυπηρετητές /διακομιστές (server) για τη φιλοξενία εφαρμογών – λογισμικού απαιτούμενου για την δημιουργία/αναβάθμιση και λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος, με τα συνοδευτικά στοιχεία του (πληκτρολόγια, οθόνη, κλπ.) και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα. Επιτρέπεται και η απόκτηση με τη μορφή του Infrastructure as a Service (IAAS). Στην περίπτωση απόκτησης με την μορφή Infrastructure as a Service (IAAS), επιλέξιμο είναι το κόστος για ένα έτος.
  – Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Desktop/Laptop).
  – Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με την δημιουργία/αναβάθμιση και την λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος (π.χ. εξοπλισμός Δικτύου, Bar code readers, εκτυπωτές, κλπ.). Δεν είναι επιλέξιμη η δαπάνη προμήθειας tablets, συσκευών κινητής τηλεφωνίας και τηλεοράσεων.Για τον εξοπλισμό πληροφορικής το μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό του επιχορηγούμενου
  προϋπολογισμού του έργου είναι 30%.
 • Λογισμικό
  – Υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop
  – θα λειτουργεί σε 2 γλώσσες, καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile
  responsive ή dedicated mobile version και θα ενσωματώνει λειτουργίες παραγγελιοληψίας (καλάθι), αποθήκης (ποσότητα ειδών) και ασφαλών ηλεκτρονικών πληρωμών (redirect σε τραπεζικό περιβάλλον).
  – Επιλέξιμη δαπάνη είναι και η αγορά λογισμικού με την μορφή Software as a Service (SaaS) εφόσον είναι απαραίτητη για την λειτουργία του e-shop. Στην περίπτωση απόκτησης με την μορφή Software as a Service (SAAS), επιλέξιμο είναι το κόστος για ένα έτος.
  – Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας.
  Για το λογισμικό το μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του
  έργου είναι 100%.

Σημείωση: Στην περίπτωση αναβάθμισης υφιστάμενου ηλεκτρονικού καταστήματος δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού και η επιχορήγηση στην επιχείρηση ανέρχεται σε 1.500 ευρώ.

5. Από τη στιγμή που η επιχείρησή μου ενταχθεί στη Δράση, σε πόσο χρόνο πρέπει να έχω ολοκληρώσει τη δημιουργία ή την αναβάθμιση του ηλεκτρονικού μου καταστήματος και την προμήθεια του εξοπλισμού;

Η προθεσμία ολοκλήρωσης της επένδυσης είναι έξι (6) μήνες από την έκδοση της Απόφασης Ένταξης στη Δράση.

Πληροφορίες και Συχνές ερωτήσεις για το πρόγραμμα.

 

Μια μοναδική ευκαιρία μιας και δεν υπάρχει καμία επιβάρυνση από τις επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα ΕΣΠΑ θα καλύπτει στο 100% όλα τα έξοδα για την κατασκευή, υποστήριξη και φιλοξενία ενός νέου e-shop λιανικής. Η ομάδα της OBS-Hellas είναι εδώ για να μετατρέψει τις ιδέες σας σε πραγματικότητα. Δεν σχεδιάζουμε απλά ένα e-shop, σχεδιάζουμε την επιτυχία σας με άμεση απόδοση και υψηλές πωλήσεις. Αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την υπαγωγή σας στο νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ και μετά την υλοποίηση. Επιλέξτε το template που ταιριάζει καλύτερα στην επιχείρηση σας και ελάτε να φτιάξουμε το κατάλληλο πακέτο για εσάς. Μη χάνετε άλλο χρόνο και βάλτε τώρα την επιχείρησή σας στον ψηφιακό κόσμο με μηδέν κόστος.

6. Πως μπορεί μια επιχείρηση να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής στη Δράση;

Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε), στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
www.ependyseis.gr

Οι δυνητικοί δικαιούχοι της Δράσης φέρουν την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής τους αίτησης χρηματοδότησης. Προκειμένου οι δικαιούχοι να υποστηριχθούν και να διασφαλίσουν την ορθή και έγκαιρη υποβολή της αίτησής τους, λειτουργεί η Πλατφόρμα Υποστήριξης των Δικαιούχων της Δράσης “e-λιανικό”, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
www.openshops.gr

7. Οι εντάξεις θα γίνουν κατά προτεραιότητα, βάσει του χρόνου υποβολής της αίτησης;

Όχι. Η μεθοδολογία αξιολόγησης που θα εφαρμοστεί είναι η συγκριτική (βαθμολογική κατάταξη), βάσει του αντικειμενικού κριτηρίου της μείωσης του κύκλου εργασιών του 4ου τριμήνου του έτους 2020 σε σχέση με το 4ο τρίμηνο του έτους 2019 και η έγκριση της επιχορήγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης θα γίνει ανά Κατηγορία Περιφέρειας. Για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις η μείωση θα θεωρηθεί 100% στον κύκλο εργασιών τους.

Πρότυπα θέματα E-SHOP